Meteen naar de inhoud

Hanzestad

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hanzestad schoonhouden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Hanzestad schoonhouden, en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
  1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Hanzestad schoonhouden  uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
 2. Aanbod
  1. Alle aanbiedingen van Hanzestad schoonhouden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst met Hanzestad schoonhouden komt eerst tot stand nadat hij deze schriftelijk of anderszins uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 4. Prijzen
  1. De prijzen van Hanzestad schoonhouden  zijn uurtarieven, exclusief BTW en incl. reiskosten en de eventuele noodzakelijke kosten van verblijf, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.
 5. Verplichtingen opdrachtgever en uitvoering van de werkzaamheden
  1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen en staat er ten allen tijde voor in dat aan Hanzestad schoonhouden, ook zonder speciaal verzoek daartoe, alle bescheiden en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig, juist en volledig aan  Hanzestad schoonhouden ter beschikking worden gesteld.
  1. De opdrachtgever dient altijd en direct aan Hanzestad schoonhouden alle gebeurtenissen en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn aan Hanzestad schoonhouden schriftelijk kenbaar te maken, zo ook ten aanzien van de gebeurtenissen en omstandigheden die eerst na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
  1. De uitvoering van de opdracht is op basis van inspanningsverplichting.
  1. De opdrachtgever is gehouden zowel gedurende als na het beëindigen van de overeenkomst geen enkel werk en/of rapportage van Hanzestad schoonhouden noch van derden die bij de opdracht betrokken zijn (geweest), te verveelvoudigen of op enigerlei wijze te openbaren en geen inbreuk te maken op rechten van derden en Hanzestad schoonhouden die zij kunnen doen gelden krachtens de auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht en aanverwante rechten, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
 6. De levering
  1. De door Hanzestad schoonhouden opgegeven termijn van levering van het werk heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking Hanzestad schoonhouden is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gegund de overeenkomst na te komen.
  1. De binding van Hanzestad schoonhouden aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging van de inhoud van de overeenkomst wenst of de verplichtingen zoals bedoeld in onder meer artikel 5 van deze voorwaarden niet nakomt.
  1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet naar behoren nakomt dan wel anderszins tekort schiet, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Hanzestad schoonhouden nodig is. Hanzestad schoonhouden  is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
 7. Onderzoek bij levering
  1. De opdrachtgever is gehouden direct na de levering van het werk te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Hanzestad schoonhouden terstond schriftelijk in kennis te stellen, indien het werk enig gebrek vertoont. De opdrachtgever dient voornoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering. Na deze termijn kan de opdrachtgever Hanzestad schoonhouden  niet meer aanspreken terzake van enige tekortkoming bij de uitvoering van het werk door Hanzestad schoonhouden.
  1. Hanzestad schoonhouden  is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
  1. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, ook indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, binnen voornoemde termijn te doen.
 8. Derden
  1. Na overleg met de opdrachtgever is Hanzestad schoonhouden  bevoegd namens de opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Hanzestad schoonhouden  is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de namens de opdrachtgever door Hanzestad schoonhouden  ingeschakelde derden.
  1. De kosten van de onderhavige derden komen te allen tijde integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Betaling
  1. Op deze voorwaarden is sinds 01-12-2002 van  toepassing de Wet betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
  1. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever contractuele boeterente verschuldigd van 7 % tezamen met het door de Europese Centrale Bank vastgestelde rentepercentage (zie: www.ecb.int) per maand of gedeelte van een maand dat de opdrachtgever in verzuim is, met een minimum van € 75,– per verzuimmaand.
  1. Bij niet tijdige en volledige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling daartoe van Hanzestad schoonhouden  is vereist. Hanzestad schoonhouden  factureert maandelijks, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient immers binnen 14 dagen na verzenddatum te geschieden.
  1. Hanzestad schoonhouden  is altijd gerechtigd op zijn eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen te verlangen, een en ander te bepalen door Hanzestad schoonhouden, bij gebreke waarvan Hanzestad schoonhouden  niet gehouden is met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen c.q. door te gaan, zonder dat hij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.
  1. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde volgens het liquidatietarief zoals onder meer bedoeld in de artikelen 56 en 57 ab wetboek van burgerlijke rechtsvordering, maar zullen omvatten de volledige door Hanzestad schoonhouden  gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door Hanzestad schoonhouden  te betalen kosten aan salaris en verschotten van zijn advocaat, procureur, gemachtigde en gerechtsdeurwaarder. Als bewijs van deze kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.
  1. Hanzestad schoonhouden  behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren diensten, totdat de koopprijs voor al deze diensten volledig is voldaan.
 10. Annulering
  1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert is hij tenminste 40 % verschuldigd van de totale som die redelijkerwijze zou zijn gemoeid indien het werk volledig zou zijn uitgevoerd, met een minimum van € 1.000,–, onverminderd het recht van Hanzestad schoonhouden  op schadevergoeding onder meer bestaande uit vermogensschade.
  1. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na een schriftelijke bevestiging zijdens Hanzestad schoonhouden  geacht door hem te zijn aanvaard.
 11. Aansprakelijkheid en overmacht
  1. In geval door omstandigheden, die Hanzestad schoonhouden  niet kunnen worden toegerekend, geen uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht, wordt Hanzestad schoonhouden  ontslagen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op enige vergoeding van kosten, schade, rente, etc..
  1. De totale aansprakelijkheid van Hanzestad schoonhouden  wegens toerekenbare tekortkomingen in nakoming van de overeenkomst is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hanzestad schoonhouden.
  1. Hanzestad schoonhouden is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van gederfde winst, gevolgschade of verminderde goodwill of ander nadeel dan vermogensschade jegens de opdrachtgever. Indien DGS terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Hanzestad schoonhouden  alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
  1. Opdrachtgever zal Hanzestad schoonhouden  respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Beperking aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat is gedekt onder de aansprakelijkheids-verzekering van Hanzestad schoonhouden.
 12. Geschillen
  1. Op de overeenkomst en aanverwante geschillen tussen Hanzestad schoonhouden  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen en vorderingen die tussen Hanzestad schoonhouden en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle c.q. de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de opdrachtgever woont.
Top